Condicions generals

CONDICIONS GENERALS

Aquestes condicions generals regulen la compra dels productes oferts a través del web http://www.dormirb.com, propietat de Montserrat Martínez Yagüe (Dormir B Matalasseria), amb NIF 40430306D, amb domicili al c. Nou, 96 17600 Figueres; Correu electrònic info@dormirb.com; des d'ara "L'EMPRESA".

En aquest document ens referirem a l' ''USUARI '', que és la persona física que adquireix el producte ofert a través del web i "L'EMPRESA", que som nosaltres.

Els productes s'adquireixen directament a L'EMPRESA qui actua com a venedor directe, per tant, el contracte de venda dels productes es realitza entre l'usuari i L'EMPRESA.

L'usuari ha de llegir i acceptar les presents Condicions Generals i la informació dels productes que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra. Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella ''He llegit i accepto les condicions generals'' que apareixerà durant el procés de compra. A el fer-ho l'usuari confirma que és major d'edat i que té la capacitat legal per adquirir els productes oferts per L'EMPRESA.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s'entendrà perfeccionada de ple dret i des d'aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l'acord exprés de les parts contractants.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s'arxivarà per L'EMPRESA durant un any, podent l'USUARI durant aquest període obtenir una còpia.

- Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades a la pàgina web podran ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de L'EMPRESA, amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, podent l'USUARI executar el seu dret de rectificació, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això apliquen i particularment atenent el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al portal són propietat de L'EMPRESA o de tercers sense que pugui entendre que l'ús o accés al portal i/o als serveis atribueixi a l'usuari dret algun sobre les citades marques , noms comercials, i/o signes distintius.

Els continguts són propietat intel·lectual de L'EMPRESA o de tercers sense que pugui entendre cedits a l'usuari, en virtut del que estableix aquestes condicions generals de compra i ús de la pàgina web, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del portal dels serveis.

 1. OBLIGACIONS L'USUARI

L'usuari s'obliga a tots els efectes a utilitzar la web i, si escau, a adquirir els productes oferts per L'EMPRESA de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes condicions generals.

L'EMPRESA es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels usuaris que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

L'usuari seleccionarà al web els productes que desitgi adquirir i la quantitat o el nombre d'unitats. Els preus indicats en pantalla són en euros i són els vigents, excepte error tipogràfic, amb indicació de la inclusió o no dels impostos aplicables.

L'usuari haurà d'emplenar el formulari amb les seves dades per poder tramitar la comanda, i haurà de clicar a l'apartat ''Continua'' per procedir a la compra dels productes i haurà d'acceptar expressament les presents Condicions Generals. En la següent pàgina es mostrarà a l'usuari un resum dels productes que vol adquirir, el preu, els impostos aplicables, les despeses d'enviament i el termini previst per al lliurament, podent l'USUARI a realitzar els canvis que consideri oportuns abans de fer clic a l'apartat ''Pagar''.

Totes les comandes de compra rebuts per L'EMPRESA a través de la pàgina web estan subjectes a disponibilitat dels productes i al fet que cap circumstància o causa de força major afecti el subministrament dels mateixos.

 1. MITJANS DE PAGAMENT DISPONIBLES

Pagament amb Targeta Bancària: Podrà abonar l'import total de la compra pagant mitjançant la seva targeta Visa, dèbit, 4B o Mastercard de manera totalment segura amb el nostre servei de cobrament TPV en línia.

Pagament per Transferència: El pagament per transferència s'ha de fer efectiu al compte que li proporcionarem.

Un cop confirmada la comanda se li mostrarà el número de compte on s'ha de fer l'ingrés i també el rebrà per correu electrònic. Recordeu que és imprescindible que en aquesta transferència/ingrés, feu constar el número de comanda que se li facilitarà a la confirmació de la mateixa. No serà acceptat l'ingrés de xecs o similars en cap de les nostres comptes bancaris.

L'EMPRESA enviarà a el correu electrònic de l'usuari un correu electrònic justificant la recepció i confirmació de la compra realitzada, en el termini de les vint-i-quatre hores (24 hores) següents a la recepció de la formalització de la comanda. El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per L'EMPRESA del pagament del preu dels productes.

Si l'usuari desitja una factura la podrà obtenir demanant-la per e-mail a L'EMPRESA.

L'usuari serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a L'EMPRESA, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels productes que vulgui adquirir. L'EMPRESA es reserva el dret a cancel·lar la venda en cas de no pagament, de devolució del cobrament, de targeta denegada o dades falses, o en cas que no pugui verificar les dades de la targeta. Així mateix, l'USUARI ha de notificar a l'EMPRESA a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres al web tan aviat com tingui coneixement.

 1. DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb els articles 102 i següents de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, l'USUARI que tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb la definició establerta en l'article 3 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu, pot desistir de la compra efectuada pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte. Això no obstant, tal com s'estableix en l'apartat següent denominat ''EXCEPCIONS A EL DRET DE DESISTIMENT'', aquest dret no és procedent per als béns i serveis especificats en l'esmentat apartat.

Excepcions a el dret de desistiment:

L'EMPRESA l'informa que, per qüestions d'higiene, amb els articles de descans no s'admetran canvis o devolucions després d'haver-los retirat la funda de plàstic. Tampoc tindrà dret a desistir del contracte o de el canvi del producte quan l'objecte de la mateixa sigui:

 • Articles de mesures especials fabricats de forma expressa i/o articles de mesures exactes.
 • Articles personalitzats. Tots aquells en què es triïn els entapissats.
 • Roba de llit
 • Articles fabricats de forma expressa seguint les especificacions de client
 • Matalassos artesanals.
 • Coixins.
 • S'entén per mesura especial tots els matalassos bessons. Els productes de mesures 160/180/200 cm d'ample, i aquells de 105 / 120cm i 140cm d'ample i totes aquelles mesures que no estiguin disponibles a la nostra pàgina web. S'entén per articles personalitzats aquells en què sigui el client el que triï aspectes de la mateixa, com els entapissats.

Per exercir el dret de desistiment, l'USUARI haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca que podrà enviar-nos per correu postal o per correu electrònic, a les adreces que consten a el principi d'aquestes condicions generals. Si ho desitja pot utilitzar el següent formulari:

Formulari de desistiment:

(Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

 • A l'atenció de Montserrat Martínez Yagüe (Dormir B Matalasseria), c/Nou, 96. 17600, Figueres; correu electrònic: info@dormirb.com
 • Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

 • Comanda realitzat el dia: _____________________________
 • Nom i cognoms: ____________________________________________________________________________________
 • Domicili: ___________________________________________________________________________________________
 • Signatura (només si el present formulari es presenta en paper)
 • Data: _____________________________

L'EMPRESA, només accepta devolucions que compleixin les següents condicions:

 • El producte ha d'estar en l'embalatge i etiquetatge originals.
 • L'enviament s'ha de fer amb la mateixa caixa en què es va rebre la comanda.

En cas que no es pugui fer amb la caixa original, l'USUARI l'haurà de retornar en una caixa que garanteixi la protecció del contingut perquè aquest arribi a L'EMPRESA en bones condicions, en cas contrari L'EMPRESA es reserva el dret de rebutjar la devolució.

 • Cal incloure una còpia de la factura/albarà dins el paquet, amb indicació dels productes retornats.

El producte s'ha de retornar a l'EMPRESA al seu domicili que consta al principi d'aquestes condicions generals. Les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec de l'USUARI, podent aquest escollir lliurement la companyia que preferiu per al transport de l'article i, si ho desitja, realitzar un càlcul d'aquest cost aquí:

Un cop rebut el producte i comprovat que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l'import, que s'efectuarà en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data que l'usuari va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que l'USUARI va escollir a l'hora de realitzar la comanda. Fins que no hagi rebut els articles retornats L'EMPRESA podrà retenir el reemborsament.

 1. DEVOLUCIONS
 • Per danys produïts en el transport o error en l'enviament:

Si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, en la mateixa forma, una error en la mercaderia rebuda, l'USUARI ha de comunicar a l'EMPRESA, a la seva adreça de correu electrònic que consta a el principi d'aquestes condicions generals, en el transcurs de les 48 hores següents a la recepció de la comanda, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix.

 • Per productes defectuosos:

En cas que un cop obert el paquet l'usuari comprovi que un producte és defectuós, haurà de notificar a l'EMPRESA a la seva adreça de correu electrònic, i procedir a la seva devolució en el termini de 15 dies naturals des del moment en què el rebi. En aquest cas, quan la devolució estigui justificada, L'EMPRESA reemborsarà el valor del producte i les despeses d'enviament, a més dels costos directes de la devolució, als trenta (30) dies de la recepció per part de l'EMPRESA del producte motiu de la devolució.

L'anterior és sense perjudici del que disposa la normativa vigent de caràcter imperatiu sobre protecció de consumidors.

 1. TARIFA TRANSPORT (Inclou pujada a domicili)

Les despeses d'enviament de somiers i matalassos per a la península són gratuïts sempre i quan el seu valor superi els 450 €.

Per a la resta de productes el preu s'estipula segons pes i destinació.

 1. GARANTIES ESPECÍFIQUES DELS SISTEMES DE DESCANS

Tots els matalassos, somiers, bases entapissades i altres productes del descans poden tenir una tolerància de +/- 3 cm a causa dels materials amb què estan fabricats. Aquesta tolerància pot ser de més 3cm o de menys 3cm i es pot donar tant en l'ample, com el llarg com el gruix. Es considera dins de la normalitat una pèrdua de 3 cm de l'alçada del matalàs, així com que es pugui quedar alguna marca després de la mitja part. Els matalassos poden tenir a més una pèrdua de fermesa en el seu ús del 20% dels valors inicials. En aquests casos no s'acceptaran devolucions.

Els matalassos de làtex no podran posar-se sobre bases entapissades, canapès amb tapa, o qualsevol altra superfície que no permeti la seva transpiració. Tampoc es podran utilitzar protectors del matalàs que impedeixin la seva correcta ventilació.

Els matalassos de mesures exactes tindran una tolerància en l'ample i al llarg de +/- 3cm.

Els matalassos viscoelàstics podran utilitzar-se tant amb un somier de làmines, com amb una base entapissada. Si s'utilitzen en un altre tipus de suports com banyeres, tatamis, o qualsevol altre s'haurà de cuidar el màxim la ventilació dels mateixos, ja que sobre aquestes superfícies s'impedeix la correcta ventilació del matalàs i poden aparèixer taques d'humitat que no seran cobertes per la garantia.

La garantia dels nostres matalassos quedarà anul·lada si el suport utilitzat és un somier de molles, ja que no és compatible amb els nostres productes.

Els somiers articulats han d'estar en posició plana per accionar el sistema d'articulació, i amb el matalàs i el dorment tombat. Mai haurà de seure sobre parts ja articulades. No intenti accionar el mecanisme d'articulació sense haver seguit les instruccions que li vam indicar, ja que podria produir-se un dany irreparable.

Cobertura de garantia:

Per reclamar sobre possibles defectes en un producte coberts per la garantia, haurà d'adjuntar la factura original de compra. A més, L'EMPRESA podrà sol·licitar-te fotos, vídeos, o altres suports gràfics que permetin l'estudi del producte. Sent així L'EMPRESA es compromet a:

 • Reparar o substituir qualsevol de les parts danyades del producte sense cap càrrec, sempre que es tracti de defectes de fabricació.
 • La decisió de reparar o de substituir els productes defectuosos, serà presa per L'EMPRESA, com a professional, i atenent a la naturalesa de cada producte.

No s'inclou en la nostra garantia:

 • Els defectes per ús inadequat, mal emmagatzematge, brutícia, ús de la força, danys per aigua o foc, càrregues excessives, humitat o taques en el matalàs, utilització de productes químics, o reparacions efectuades per terceres persones.
 • Utilització del matalàs sense una base adequada, deformada o en males condicions.
 • Forats, taques en el teixit, fils solts, o altres imperfeccions similars, que no siguin reclamades i documentades en el moment del lliurament, o dins de les 24hrs següents a la seva recepció.
 • Les toleràncies respecte a les mesures de llarg, ample, i gruixut que s'admetran variacions de +/- 3 cm. No acceptarem devolucions per lleugeres variacions de mesura.
 • Des de l'inici de l'ús del matalàs es produeix un assentament normal de les capes internes que oscil·la entre +0/-3 (norma UNE-EN 1334: 1996). Aquesta circumstància totalment normal, no dona dret a reparació o a cap compensació.

Tots els nostres productes estan garantits en l'àmbit nacional, enfront de defectes de fabricació durant 2 anys, excepte en aquells productes que s'indiqui un altre termini.

La garantia dels productes adquirits serà la seva factura de compra.

 1. SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació l'USUARI pot enviar una comunicació a l'EMPRESA al seu correu electrònic.

 1. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les condicions generals.

 1. NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s'hagin de fer les parts en relació a la contractació de productes o amb aquestes Condicions Generals, s'ha de fer per escrit i s'entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya.

L'EMPRESA es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d'elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que l'usuari hagi acceptat expressament les condicions modificades.